OBCHODNÉ PODMIENKY : VYHODNE, |Fotky, fotodarčeky a darčeky na internete, digi foto, foto služby a eshop


m menu image  m home m cart

Vernostných bodov

V košíku ešte nemáte žiadne vernostné body.
Prihláste sa a pozrite si, koľko vernostných bodov ste doposiaľ nazbierali.

OBCHODNÉ PODMIENKY


1. Všeobecné ustanovenia

1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je NEW s.r.o., so sídlom Kutuzovova 4, 902 01 Pezinok, IČO: 359 08 491, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 33917/B, DIČ: 2021 950 271 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Spoločnosť NEW s.r.o. nie je plátcom DPH.

Kontaktné údaje predávajúceho:
mail: vyhodne@vyhodne.sk

telefón: +421  905  650 067

1.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na  internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3.Zoznam tovaru na  internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1.Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

2.2.Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdržíte na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1.Predávajúci je povinný:

   - dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar a služby v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
    - zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
    -  odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru .

3.2. V prípade tovaru je predávajúci  povinný  tovar poslať najneskôr do 14 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom predávajúcemu.

3.3. V prípade služieb je predávajúci povinný  výrobok, na ktorý sa vzťahuje objednaná služba kupujúcemu poslať najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky  predávajúcim.

3.3.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie zásielky.

3.5.Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný  e-mailom .

4. Práva a povinnosti kupujúceho 

4.1.Kupujúci je povinný:

   - prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
   - zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
    -  nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho

4.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.3.Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

4.4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim, alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

V prípade, že kupujúci tovar neprevezme ani na druhý pokus doručenia, je predávajúci oprávnený účtovať odo  dňa vrátenia tovaru predávajúcemu skladné vo výške 16,60 €/deň.

Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

4.5.Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

4.6.Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 3.2. a 3.3. týchto Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

4.7. Kupujúci má po odoslaní zákazky k dispozícii vo svojom účte faktúru na stiahnutie a vytlačenie, prípadne obdrží faktúru e-mailom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

5. Kúpna cena

5.1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou dobierky prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby.

5.2.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

5.3.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

5.4.Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

6. Reklamačný poriadok pre tovar (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

6.1. Všetky záručné reklamácie, kde sa závada prejaví do 14 dní od prevzatia tovaru riešime výmenou tovaru za nový kus. Pokiaľ tovar nie je v daný moment na sklade, bude Vám v najkratšom možnom termíne objednaný alebo Vám umožníme výber iného tovaru v rovnakej hodnote. Pre urýchlenie riešenia reklamácie výmenou za nový kus do 14 dní od zakúpenia, musí byť reklamovaný tovar vrátený kompletný (tzn. vrátane všetkého príslušenstva, manuálov, a pod..). Garancia výmeny sa nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar.

Výhodne.sk ponúka možnosť vrátenia nepoužitého tovaru v zákonom stanovenej lehote, tovar však musí byť v originálnom obale, nepoužívaný a kompletný.

6.2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

6.3.Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

6.4.Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do sídla predávajúceho na vlastné náklady, priloží k nemu  žiadosť na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Kupujúci je povinný v žiadosti presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

    * doručenie žiadosti na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
    * doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,
 

6.5.Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona .

6.6. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami.

6.7. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

6.8.Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

6.9.Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

    * neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
    * uplynutím záručnej doby tovaru,
    * mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
    * používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
    * neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
    * poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.   

6.10.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

    * odovzdaním opraveného tovaru,
    * výmenou tovaru,
    * vrátením kúpnej ceny tovaru,
    * vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
    * písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
    * odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

6.11.Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

6.12.Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 

7. Reklamačný poriadok pre služby

7. 0. Zákazník berie na vedomie, že uzatvára zmluvu o dodávke tovaru, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ktorý bol upravený podľa priania zákazníka (zmluvu o zhotovení veci na zákazku). V súlade so zákonom 102/2014 Z.z. § 7, odstavec 6, písmeno c, zákazník NEMÁ právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní bez uvedenia dôvodu (zákon stanovuje pre tovar upravený na prianie zákazníka iné podmienky než pre bežný nákup tovaru cez internetový obchod, zhotovené produkty nemá Vyhodne.sk možnosť predať ďalšiemu zákazníkovi). S ohľadom na to prosíme všetkých zákazníkov, aby zvážili svoju objednávku ešte pred jej potvrdením a odoslaním, jej následné zrušenie a odstúpenie od zmluvy nie je možné..

7.1. www.vyhodne.sk nearchivuje digitálne dáta viac ako 10 dní.

7.2. Keďže zákazníci nepoužívajú kalibrované monitory a fotky si prezerajú na  rôznych displayoch - mobily, tablety, PC monitory, nenesieme zodpovednosť za farebnú zhodu ich zariadení s dodanými fotografiami.

7.3. Reklamácie, ktoré vychádzajú zo zlej kvality (napr. malého počtu obrazových bodov) dodaných obrazových súborov, zle nastavenej teploty svetla, z veľkej jpg kompresie, špinavého objektívu,  zlých svetelných podmienok, fotenia pri nastavení veľkej citlivosti a iných technických chýb zákazníkov pri samotnom fotení, nebudú uznané.

7.4. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia vylepšiť a korigovať teplotu farby,  jas a kontrast, zmenšenie digitálneho šumu, zvýraznenie detailov, zlepšenie jasovej a kanálovej dynamiky, prípadne vylepšenie expozície zákazníckych fotografií.

7.5. Problematiku pomeru strán fotografií má zákazník vysvetlenú v časti "Dôležité odkazy/Mali by ste vedieť:: linka: http://www.vyhodne.sk/page.html?_id=8, preto si pri formátoch  fotografií šírky 10 cm a iných malých formátov, vyhradzujeme právo ( v záujme zachovania celého záberu) vyhotoviť fotografie v správnom pomere strán zodpovedajúcim pomeru čipu vo fotoaparáte zákazníka.

7.6. Pri fotodarčekoch (hrnčeky, taniere, puzzle, magnetky, podložky pod myš, tričká..) sa jedná o potlač rôznych materiálov, nedá sa zaručiť farebná zhoda.

7.7. Pokiaľ z našej strany pri výkone služby dôjde k pochybeniu (zámena obrázku, technická chyba tlače - vynechanie dýzy, zle zabalený a cestou zničený produkt), po kontrole a uznaní  závady  dôjde k oprave služby a znovu dodanie zákazníkovi na naše náklady, inak nie je možné vykonanú službu reklamovať.


8. Záverečné ustanovenia

8.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.2.V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

8.3.Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

8.4.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

8.5.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

8.6.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Pezinku, dňa 1. 5. 2014


Jazyk

Slovenčina  English  

Musíte vidieť.

.::Kto je online?

Práve tu sú 24 návštevníci